Vedtekter for Njords Men Mc

 

§1 STIFTING

29. september 2012 ble motorsykkelklubben Njords Men MC etablert i Bremanger kommune, som en lokal uavhengig MC-klubb. Klubbens medlemmer har per 28. august 2020 re-etablert Njords Men MC som en ren Harley Davidson (HD) klubb.

 

§ 2 FORMÅL

Njords Men MC skal være en nøytral og uavhengig klubb. Klubben skal gjennom samarbeid, kameratskap og gjensidig respekt for hverandre fremme et godt og trygt miljø.

 

§ 3 TILSLUTNING

Klubben kan, etter ønske og etter flertallsvalg fra medlemmene, være tilsluttet NMCU. Nye medlemmer meldes eventuelt inn etter 1 år.

 

§4 NJORDS MEN MC ORGANER

Årsmøte:

Årsmøte er klubbens høyeste organ og avholdes hvert år. Årsmøte skal være avholdt innen utgangen av 1. kvartal. Innkalling skal skje med minst 3 ukers varsel. Årsmøte behandler:
1. Åpning
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av årsberetning
5. Godkjenning av regnskap
6. Medlemsavgift/budsjett
7. Innkomne saker
8. Valg

Valget foretas skriftlig hvis mer enn en kandidat, og minst ett
medlem krever dette.
Årsmøte er vedtaksdyktig med det antall medlemmer som møter.
Forslag må være styret i hende senest 14 dager før årsmøte.
Vedtak er gyldig med et flertall av de avgitte stemmene.

Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer dette, eller 1/3
av medlemmene krever det. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel.

 

 

Medlemsmøter:

Medlemsmøte holdes når det foreligger sak(er) der medlemsmøte er nødvendig eller dersom styret finner det nødvendig. Det skal minimum arrangeres 4 medlemsmøter i året, inklusiv årsmøtet.

Styre:
Styret består av president, vicepresident, samt 3 styremedlemmer.  Samtlige representanter velges av årsmøtet. Styreverv velges for to år, der president og ett styremedlem står til valg det ene året, og vicepresident og to styremedlemmer står til valg det andre året.

Valgkommite:

Valgkomite velges på årsmøtet for to år ad gangen. Valgkomiteens innstilling skal oversendes styret minimum 1 måned før årsmøtet. Klubbens medlemmer skal informeres minimum 14 dager før årsmøtet, og det gis mulighet for å forhåndsstemme til valgkomiteen frem til årsmøtet starter. Valgkomiteen skal ikke bestå av medlemmer i styret.

 

§ 5 STYRETS ARBEID

President har den daglige ledelse av klubben og har ansvar for å profilere klubben utad mot media, og andre samfunnsaktører. President leder styrets arbeid og klubbens møter.

Vicepresident fungerer som leder ved presidentens fravær og overtar som leder dersom presidenten faller fra.

Det skal føres protokoll fra alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretær skal i samråd med klubbens president føre klubbens korrespondanse og være klubbens arkivar.

Økonomiansvarlig fører klubbens regnskap, medlemsfortegnelser og skal eventuelt være NMCU kontakt. Styremedlemmer pålegges de oppgaver som styret bestemmer.

Styret oppnevner etter behov nødvendige utvalg.

 

§6 MEDLEMMER/MEDLEMSSKAP

For å innlemmes som medlem i Njords Men MC skal vedkommende eie/disponere Harley Davidson MC, være fylt 18 år og inneha gyldig førerkort. Klubben praktiserer ordinær prospect ordning for eventuelle nye medlemmer. De må passe inn i klubbens filosofi og innordne seg klubbens vedtekter og bære klubbens merker. Klubben har null-toleranse for dop/narkotika. Det er en forutsetning at de som søker opptak som medlem tar avstand fra narkotika og avstår fra kriminelle handlinger og aktivitet.
Alle som søker om fullverdig medlem må først gjennomgå en periode som prospect. Prospect-tiden skal vare minimum 1 år. Ved endt tid skal styret vurdere prospectet og komme med en anbefaling til klubbens medlemmer. Medlemsmøte avgjør ved simpelt flertall prospectets eventuelle opprykk til fullverdig medlem. Etter opptak til fullverdig medlem kan full ryggpatch monteres. Opptak av prospect skjer fortløpende. Dersom et medlem melder seg ut av klubben skal retten til å bære klubbens patch og merker umiddelbart opphøre. Dersom et fullverdig medlem, som har vært utmeldt av klubben melder seg inn igjen, kan full patch benyttes dersom utmeldingstiden har vært under 12 måneder.

Kriminelle handlinger begått av medlemmer kan medføre eksludering fra klubben. Det samme kan straffbare handlinger medføre. Et medlem som grovt har forbrutt seg mot klubbens vedtekter kan fratas medlemsskapet hvis 2/3 av medlemmene stemmer for det på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Alle medlemmene har en stemme på årsmøtet. Reaksjoner skal avstedkomme umiddelbart etter møtet. Ved ekskludering fra klubben opphører retten til å bære klubbens merker og vedkommende anmodes til å levere dette tilbake til klubben.

 

§7 MEDLEMSKONTINGENT/ÅRSAVGIFT

Årsmøtet fastsetter hvert år størrelse på årsavgiften. Årsavgiften skal være innbetalt senest 15. februar i ny sesong. Årsavgift omfatter eventuelt medlemskap i NMCU dersom slikt medlemsskap blir vedtatt. Klubbens merker kan kun bæres av fullverdige medlemmer og prospect. Klær med merker/symboler som knyttes til Njords Men MC og som er godkjent av- og selges i regi av klubben, kan benyttes av utenforstående som support til Njords Men MC.

 

§ 8 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslista, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene.

 

§ 9 OPPLØSNING

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslista, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte. Dersom oppløsning blir vedtatt holdes ekstraordinært årsmøte en måned senere, og for at klubben skal kunne oppløses kreves også her 2/3 flertall blant de fremmøtte. Et mindretall på 3 personer eller mer kan likevel bestemme at klubben skal drives videre. I tilfelle oppløsning utløses klubbens aktiva i likvide midler som plasseres i bank. Dersom klubben ikke er gjenstartet etter 10 år overføres midlene til IL Frøy – Motorsportklubben, 6729 Kalvåg.

 

Revidert 28.august 2020